การขอยืมสินค้าหรือขอใช้ภาพสินค้า

  • 1. กรุณาติดต่อเราเพื่อขอยืมสินค้าเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันทำการติดต่อได้ที่ product@mamliving.com
  • 2. Mam Living ขอพิจารณาการขอยืมสินค้าเพื่อไปประกอบฉาก หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของฉากที่ไม่ใช่สินค้าหลักเป็นกรณีๆไป (ในขณะนี้จะขอรับพิจารณาเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น)โดยสื่อจำเป็นต้องเสนออาร์ตเวิร์คหรือเสนอตัวอย่างชิ้นงานนั้นๆให้เราพิจารณาก่อนได้รับอนุญาตให้ยืมสินค้า
  • 3. เมื่อนำสินค้าทุกชนิดของ Mam Living ไปใช้ ต้องใส่ชื่อแบรนด์ Mam Living โดยต้องระบุชื่อสินค้า และราคาสินค้าในทุกกรณี
  • 4. Mam Living ต้องขออภัยหากไม่สามารถให้ยืมสินค้าภายในช่วงลดราคาได้
  • 5. ท่านต้องนำสินค้ามาคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยืม โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม และจัดเก็บอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หากไม่สามารถนำมาคืนในวันที่กำหนดได้จำเป็นต้องทำเรื่องต่ออายุยืมสินค้าโดยสามารถต่ออายุยืมสินค้าได้ 7 วัน
  • 6. หากสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ทางผู้ยืมจำเป็นต้องชดเชยค่าสินค้าตามราคาจริง

ข้อมูลสำหรับสื่อและประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
สามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้ที่
press@mamliving.com